Disclaimer en privacy

 

Disclaimer

Art. 1 Ondernemingsgegevens

Deze website is een initiatief van en eigendom van de BV DESIGN CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Ten Moortele 38, met KBO nummer 0668.803.617.

Contactgegevens: sieraden@designed4you.be.

Art. 2 Algemeen

Het gebruik van de website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacyverklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor Designed4You, als voor de bezoeker. Zodra de bezoeker gebruik maakt van de website erkent en aanvaardt deze uitdrukkelijk dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Art. 3 Werking van de website

Designed4You neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om een goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van haar website te garanderen. Desondanks kan Designed4You hierover geen absolute garanties geven.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Designed4You kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de bezoeker zou lijden ingevolge storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website.

Designed4You kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de bezoeker.

Art. 4 Inhoud van de website

De informatie op de website is van algemene aard en wordt geheel vrijblijvend aangeboden. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Designed4You levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Designed4You de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Designed4You kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die de bezoeker zou lijden ingevolge de kennisname en/of het gebruik van de inhoud van haar website, evenmin als voor links naar andere websites van derden.

Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Art. 5 Links naar andere websites

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Designed4You verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Designed4You raadt haar bezoekers aan om ook de algemene voorwaarden van deze websites te bekijken.

Art. 6 Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Designed4You of rechthoudende derden.

Bezoekers mogen geen gebruik maken van en/of wijzigingen aanbrengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de expliciete toestemming van Designed4You.

Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Art. 7 Algemene bepalingen

Designed4You behoudt zich het recht voor om haar website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoeker en geeft geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit het bezoek/gebruik van de website worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen in het gedrang zouden komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. In dergelijk geval heeft Designed4You het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

 

Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?

Designed4You hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van haar klanten en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Designed4You gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de GDPR-regelgeving en andere relevante vigerende wettelijke bepalingen.

Door de website te gebruiken, accepteert de klant gebonden te zijn door en zich te houden aan de privacyverklaring.

Designed4You behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande specifieke kennisgeving. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring op regelmatige basis te raadplegen.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op sieraden@designed4you.be.

Art. 1 Verwerkingsverantwoordelijke

De website en de webshop zijn een initiatief van de BV DESIGN CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Ten Moortele 38, met KBO nummer 0668.803.617.

DESIGN CONSULTING is de verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 2 Beschermde personen

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke klant-natuurlijke persoon die persoonsgegevens uitwisselt.

Art. 3 Beschermde gegevens

Designed4You verbindt zich ertoe om enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.

Bij de registratie voor de Designed4You magazine worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Leveringsadres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Art. 4 Verwerkingsdoeleinden

Designed4You verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en facturatie).

Art. 5 Verwerking door derden

Designed4You verzekert de klant dat de persoonsgegevens niet worden verkocht of doorgegeven aan derden. Zij worden uitsluitend meegedeeld aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, dan wel om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Designed4You heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Designed4You garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Art. 6 Rechten

De klant heeft te allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens, rectificatie indien ze onjuist of onvolledig zijn, verwijdering, beperking of bezwaar tegen de verwerking.

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Deze intrekking laat de toestemming voor de verwerking vóór de intrekking onverlet.

De klant heeft het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Indien de klant een van deze rechten wenst uit te oefenen, dient deze een schriftelijke aanvraag in te dienen per e-mail: sieraden@designed4you.be.

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Art. 7 Bewaartermijn

Designed4You bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De persoonsgegevens zullen maximaal 1 jaar bewaard worden, waarna Designed4You ze integraal zal vernietigen.

Cookie policy

Art. 1 Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van een computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker geplaatst wordt wanneer de bezoeker de website van Designed4You raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

BV DESIGN CONSULTING is een vennootschap gevestigd in België en volgt de Belgische wetgeving inzake cookies op.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent deze cookie policy, kan de bezoeker terecht op sieraden@designed4you.be.

Art. 2 Doel en nut van cookies

Designed4You wil elke bezoeker van haar website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, over welke cookies Designed4You gebruikt en de keuze die de bezoeker kan maken over het gebruik van cookies.

Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Designed4You om uw bezoek aan haar website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze).

Art. 3 Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

Designed4You gebruikt volgende cookies op haar website: cookie verklaring.

Art. 4 Beheer

Bij het bezoeken van de website is het aangeraden om de technische cookies worden ingeschakeld. Zonder ingeschakelde cookies kan Designed4You geen probleemloos bezoek op haar website garanderen.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan men terugvinden in de instructies van de browser of met behulp van de help-functie. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen.

Art. 5 Rechten

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft de bezoeker als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als bezoeker kunnen de volgende rechten worden uitgeoefend:

 • Recht op verzet tegen verwerking van persoonsgegevens in geval van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen.
 • Recht op toegang tot de informatie betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, de soort gegevens en de derden aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.