ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

 

Ondernemingsgegevens

DesignConsulting BV is een Belgische vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2811 Leest, Ten Moortele 38 (België), met KBO-nummer 0668.803.617, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Mechelen.

E-mail: Sieraden@designed4you.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Designed4you, een Business Unit van Designconsulting BV (hierna ‘Designed4You’) biedt haar klanten de mogelijkheid om artikelen uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (hierna “Klant”) van artikelen op de webwinkel. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Designed4You moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Designed4You aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Designed4You niet. Designed4You is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Designed4You is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons via email.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Designed4You. Designed4You kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod van de webwinkel strekt zich niet uit tot maatwerk.

 

Artikel 4: Bestelling

Om een bestelling te plaatsen, moet de klant het artikel toevoegen aan zijn/haar winkelmandje. De klant kan het aantal kiezen dat hij/zij van het artikel wenst te bestellen. Vervolgens zal de klant zijn/haar klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen.

Alvorens door te klikken naar de betaalpagina accepteert de klant de algemene voorwaarden.

Door op “bestelling met betaalverplichting” te klikken, plaatst de klant een bindende bestelling voor de artikelen in het winkelmandje en gaat de klant de verplichting aan om deze te betalen. Het koopcontract wordt gesloten.

Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de klant onverwijld de bevestiging van de bestelling per e- mail.

 

Artikel 5: Betaling

Betaling is enkel mogelijk met een gewone bankkaart.

Voor klanten uit Nederland is er ook de mogelijkheid van iDeal.

Indien de betaling mislukt, is Designed4You gerechtigd om de bestelling te weigeren.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Nadat de bestelling is bevestigd door Designed4You en betaald door de klant, wordt de bestelling klaar gemaakt, verpakt en geleverd via koerierdienst Mikropakket en dit binnen 10 werkdagen na betaling van de bestelling.

De leveringskosten zijn ten koste van de klant en worden apart bijgerekend.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en/of Luxemburg. Voor levering in België bedragen de leveringskosten € 10,00, voor levering in Nederland of Luxemburg € 14,00.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 10 werkdagen na ontvangst en betaling van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of defect van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en schriftelijk worden gemeld aan Designed4You via email en dit binnen de 24uur na ontvangst. Hierbij dient de klant steeds het bestelnummer te vermelden, alsook een duidelijk omschrijving van de schade, vergezeld van foto’s waarop de schade duidelijk zichtbaar is.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf dat de artikelen zijn afgeleverd op het door de klant opgegeven adres of aan een door de klant aangeduide derde.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Designed4You.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Designed4You te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Wettelijk herroepingsrecht

8.1.
Indien er sprake is van consumentenkoop, heeft de klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant het goed fysiek in bezit krijgt, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Designed4You via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk (per post: DesignConsulting BV, Ten Moortele 38, 2811 Leest) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Designed4You heeft meegedeeld, aangetekend terugzenden. De klant is op tijd als hij de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

De klant dient de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, ongedragen met alle erbij geleverde accessoires. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De klant mag het artikel passen op een wijze die noodzakelijk is om het artikel te kunnen beoordelen. Indien Designed4You het geretourneerde artikel terug krijgt en vaststelt dat er zichtbare schade of slijtage is, dan zal Designed4You deze schade verminderen om het aankoopbedrag en enkel de restwaarde terugbetalen.

 

8.2.
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Designed4You alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Designed4You alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Indien de klant meerdere artikelen heeft gekocht en slechts een deel wenst te retourneren, zal Designed4You uitsluitend het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel terugbetalen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Designed4You geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Designed4You betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9: Garantie

Vanaf de levering van de artikelen aan de klant begint de wettelijke garantietermijn van 2 jaar te lopen.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Designed4You zo snel mogelijk en per e-mail inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, waterschade of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Garantie vervalt indien herstellingen worden uitgevoerd door derden of door de klant zelf.

 

Artikel 10: Privacy

De persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in het klantenbestand van Designed4You.

Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacy policy die kan worden geraadpleegd op de website van Designed4You.

 

Artikel 11: Cookies

Op haar website maakt Designed4You gebruik van cookies.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de cookie policy die kan worden geraadpleegd op de website van Designed4You.

 

Artikel 12: Klachten

Klanten kunnen hun eventuele klachten richten aan Designed4You via e-mail op sieraden@designed4you.be of per post aan Ten Moortele 38, 2811 Leest.

 

Artikel 13: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. De overige voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van toepassing.

Het nalaten op gelijk welk moment door Designed4You om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Designed4You behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De    gewijzigde algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar voor de klanten op de website.

 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De relatie tussen Designed4You en de klant wordt beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Voor de beslechting van eventuele geschillen die uit deze relatie zouden voortvloeien, zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.